POREZI-Kratki pregled poreznog sustava Republike Hrvatske

1. POREZI-UVOD

Porezi su obvezna davanja koja fizičke i pravne osobe plaćaju državi ili lokalnim vlastima na temelju zakonskih propisa. Porezni sustav kompleksna je materija koja je regulirana kroz velik broj složenih pravnih propisa te predstavlja temelje za funkcioniranje jedne države. Cilj poreznog sustava svake države treba biti pokrivanje svih financijskih potreba koje jedna država može imati kako bi normalno funkcionirala, ali s druge strane ne smije biti preveliki teret za građane. Suprotstavljanje između zadovoljenja potreba države te što manjeg opterećenja za građane, javljaju se konstantne promjene u poreznom zakonodavstvu. Svaka od tih promjena ima utjecaja na sustav javnih financija i na porezne obveznike. Jedno je sigurno, a to je da uslijed neprekidnih promjena poreznog, carinskog, trošarinskog te sustava doprinosa, dolazi do nesigurnosti i nerazumijevanja sustava javnih financija od strane poreznih obveznika.

Iz tog razloga, u ovome članku ćemo kratkim crtama razjasniti porezne oblike s kojima se najčešće susrećemo.

2. PODJELE POREZA

Postoji više načina kako klasificirati porezne oblik u koji čine porezni sustav Republike Hrvatske. Jedna od podjela je na izravne i neizravne porezne oblike.  U grupu izravnih svrstavaju se porez na dobit, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak dok neizravne sačinjavaju porez na dodanu vrijednost, trošarine, porez na promet nekretnina te carine.

Kako bi se dobila potpunija slika samog poreznog sustava Republike Hrvatske, podjela pripadnosti poreznih prihoda prema organizacijskoj razini državne i lokalne vlasti dati će nam bolju sliku od podjele na izravne i neizravne poreze.

Državni porezi predstavljaju prihod državnog proračuna, a to su:

 • Porez na dodanu vrijednost (PDV)
 • Porez na dobit
 • Trošarine:
  • na energente i električnu energiju
  • na duhanske prerađevine
  • na alkohol i alkoholna pića
 • Posebni porezi na:
  • Kavu
  • Bezalkoholna pića
  • Motorna vozila
 • Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije osiguranja cestovnih vozila
 • Porezi i naknade na dobitke od igara na sreću i nagradnih igara

Sukladno zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, porez na dohodak zajednički je porez čiji se prihod dijeli između općina, gradova i županija te služi i za decentralizirane funkcije.

Porezi koji su isključivi prihod županija su sljedeći:

 • Porez na nasljedstva i darove
 • Porez na cestovna motorna vozila
 • Porez na plovila
 • Porez na automate za zabavne igre

Općinski/gradski izvori prihoda su sljedeći porezi:

 • Prirez porezu na dohodak
 • Porez na promet nekretnina
 • Porez na kuće za odmor
 • Porez na korištenje javnih površina
 • Porez na potrošnju

3. DRUGA JAVNA DAVANJA

Porezi nisu jedini fiskalni teret koji opterećuje građane i poduzetnike u Republici Hrvatskoj. Pored poreza, ističu se još i:

 • Doprinosi za obvezna osiguranja- Mirovinsko i zdravstveno
 • Naknade kao namjenski prihodi- Komunalne naknade i spomeničke rente
 • Upravne i sudske pristojbe- Nužno ih je podmiriti prilikom podnošenja pismena ili radnji pred tijelima državne uprave te tijelima lokalne i područne samouprave, odnosno pred sudovima
 • Parafiskalni nameti- Predstavljaju davanja prisilne naravi koja fizičke i pravne osobe plaćaju temeljem zakonskih propisa (npr. Naknada za uređenje voda)

Nadzor nad obvezama, prikupljanjem i prisilnom naplatom većine javnih davanja provodi Porezna uprava koja djeluje u sastavu Ministarstva financija.

4. ZAKLJUČAK

Ovaj članak predstavlja sažetak poreznog sustava Republike Hrvatske, a koji sustav je u svakom slučaju kompleksan. Iz tog razloga savjetujemo da prije bilo kakvog poslovnog poteza obavezno razmotrite porezne posljedice koje taj potez može imati za Vas.

Kategorija: 

Blog

Podijeli: