Što je računovodstvo?

1. RAČUNOVODSTVO-Pojam

Sukladno definiciji Američkog instituta ovlaštenih javnih računovođa, računovodstvo predstavlja vještinu bilježenja, razvrstavanja, skraćenog prikazivanja i interpretiranja u novčanom obliku izraženih poslovnih događaja i interpretiranje iz toga proizašlih rezultata. Sukladno prethodno navedenom, računovodstvo je djelatnost koja stvara preduvjete za donošenje poslovnih odluka. Iz tog razloga je računovodstvo poznato i pod nazivom „poslovni jezik“ te je njegova uloga da spaja donositelje odluka sa svakodnevnim aktivnostima poduzeća.  

2. RAČUNOVODSTVO-Obuhvat

Računovodstvo se tradicionalno sastoji od više djelatnosti koje se granaju na planiranje, knjigovodstvo, kontrolu, analizu i informiranje.

Računovodstvo-planiranje

Računovodstveno planiranje se primarno odnosi na proces izrade pretkalkulacija vezanih uz prodaju, nabavu i proizvodnju. Kroz računovodstveno planiranje pokušavaju se evidentirati buduće poslovne aktivnosti. Glavni cilj djelatnosti računovodstvenog planiranja je izrada planskih, odnosno budžetiranih financijskih izvještaja.

Knjigovodstvo

Knjigovodstvo je najvažniji dio evidencijskog računovodstva. Trgovačka društva imaju zakonsku obvezu evidentirati poslovne događaje u svojim knjigama koristeći se metodom dvojnog knjigovodstva. Kako bi se poslovni događaj mogao zavesti u knjigama, isti mora ispunjavati i određene uvjete:
  • Nastanak- Poslovni događaj je morao nastati
  • Vrijednost- Poslovni događaj se mora moći vrijednosno iskazati
  • Promjena postojećeg stanja- Poslovnim događajem se mijenjaju neke od računovodstvenih kategorija (imovina, obveze, kapital…)
  • Postojanje isprave- O poslovnom događaju koji je nastao mora biti sastavljena knjigovodstvena isprava (npr. račun)
Za razliku od računovodstvenog planiranja, knjigovodstvo je usmjereno na prošle događaje jer se u poslovnim knjigama društva evidentiraju svi događaji koji su nastali. Knjigovodstvo je iznimno bitna grana računovodstva jer predstavlja izvor informacija iz kojih se dalje rade financijski izvještaji, a na temelju kojih se donose odluke o poslovanju. Nakon knjigovodstva susrećemo se sa računovodstvenom kontrolom i analizom poslovanja.

Računovodstvo-kontrola

Radnja koja brine o ispravnosti i pouzdanosti računovodstvenih podataka proizašlih iz računovodstvenog planiranja i knjigovodstva naziva se računovodstvena kontrola. Kroz računovodstvenu kontrolu utvrđuje se ispravnost dokumenata, ispravnost izvršenih obračuna, ispravnost knjiženih dokumenata te točnost računovodstvenih informacija koje se prosljeđuju donositeljima odluka. Neki od načina na koje se vrši kontrola su provjera i usklađivanje stanja u analitičkoj i sintetičkoj evidenciji, usporedbom konto kartica te usporedbom kartica kupaca i dobavljača.

Računovodstvo-analiza

Nakon kontrole prelazi se na proces računovodstvene analize. U procesu računovodstvene analize procjenjuje se povezanost knjigovodstveno evidentiranih poslovnih aktivnosti sa postavljenim planovima. Primarna zadaća prilikom provođenja računovodstvene analize je utvrđivanje odstupanja od inicijalnih planova te koji su uzroci odstupanja. Također, prijedlozi korektivnih mjera te načini za objektivnije postavljanje planova dodatne su radnje koje se vrše u procesu računovodstvene analize.

Računovodstvo-informiranje

Zadnja, ali ne i najmanje bitna grana računovodstvene djelatnosti je upravo računovodstveno informiranje. Zadatak računovođe u ovom posljednjem procesu je prezentiranje računovodstvenih informacija zainteresiranim korisnicima. Korisnici informacija mogu biti unutarnji i vanjski. Unutarnje korisnike npr. sačinjavaju menadžment i uprava društva dok bi vanjski korisnici mogli biti npr. banke i državna tijela. Najpoznatiji, najvažniji i najčešći oblici informiranja su upravo financijski izvještaji, i to:
  • Bilanca
  • Račun dobiti i gubitka
  • Izvještaj o novčanim tokovima
  • Izvještaj o promjenama kapitala
  • Bilješke uz financijske izvještaje
Pored navedenih financijskih izvještaja, od računovođa se još znaju tražiti i netipizirana izvješća kao što su stanja obveza prema dobavljačima, ostvareni promet, naplativost potraživanja i dr.

3. ZAKLJUČAK

Kao što je vidljivo iz gornjeg teksta, računovodstvo nije samo sebi svrhom već je bitan alat osobama koje donose poslovne odluke unutar samog društva te je iz tog razloga nužno da bude i profesionalno odrađeno. Kvalitetan računovodstveni servis osnova je za stabilno i uspješno poslovanje.  

Kategorija: 

Blog

Podijeli: